Winkelwagen

Er zijn geen producten in uw winkelwagen.
Blog

Paintball en de Nederlandse wetgeving

In Nederland is er een wet die voorschrijft wanneer u welke wapens voor handen mag hebben en wanneer iets een wapen is. Wanneer u aanbieder bent van paintball, kruisboogschieten en bijvoorbeeld handboogschieten dient u te voldoen aan bepaalde wet- en regelgevingen. Op deze activiteiten is de Wet Wapens en Munitie (WWM) en de Regeling Wapens en Munitie (RWM) van toepassing.

Met deze informatie tekst willen wij u voorzien van een samenvatting van de wet- en regelgeving mbt paintball gerelateerde activiteiten die aangeboden worden door recreatieve aanbieders.

Samenvatting

Paintball wapens worden geschaald onder categorie IV, het volledige overzicht van de wapentoedeling binnen categorie IV vindt u in Artikel 2 Wet wapens en munitie. De wapens in categorie IV zijn wapens die werken op basis van lucht-, gas- en veerdruk. Voor bedrijven die paintball aanbieden aan recreatieve gebruikers gelden er andere regels dan voor bedrijven die de schietactiviteit aanbieden in verenigingsverband. Voor de schietverenigingen is er De Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). Dit is de belangenbehartiger en de steunpilaar voor alle schietsportverenigingen en sportschutters in Nederland (https://www.knsa.nl/). Voor de recreatieve aanbieders is het van belang dat de volgende wet- en regelgeving gehonoreerd wordt:

 • Zonder erkenning** is het verboden om paintballwapens aan deelnemers te verhuren (WWM §2, artikel 9, lid 1)
 • Er kan een vrijstelling op het verbod uit WWM §2, artikel 9, lid 1 worden verkregen
 • Het is personen die de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt verboden een wapen van categorie IV voorhanden te hebben (WWM §6, artikel 26, lid 5)
 • Er kan een vrijstelling worden verkregen op het verbod uit WWM§6, artikel 26, lid 5 op de door de Minister aangewezen recreatieve activiteiten
 • Het is verboden een wapen van categorie IV over te dragen aan een persoon die de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt. (WWM §7, artikel 31, lid 4)
 • Bij regeling van Onze Minister kan vrijstelling van het verbod van het uit WWM §7, artikel 31, lid 4 worden verleend in het kader van in verenigingsverband beoefende sporten
 • Personeel behoeft geen vakexamen te behalen wanneer er slechts lucht-, gas- of veerdrukwapens, uitsluitend bestemd en geschikt voor de paintballsport, worden verhandeld (RWM 6, artikel 10c)
 • Vrijstelling wordt verleend voor het in de uitoefening van een bedrijf ter beschikking stellen van lucht-, gas- en veerdrukwapens van categorie IV, onder 4°, aan bezoekers van erkende kermissen en/of braderieën, rommelmarkten, jaarmarkten, fancy-fairs en soortgelijke evenementen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Korpschef (RWM 9, artikel 14, 15 en 16)
 • Vrijstelling voor vervoer en ter beschikking stellen van lucht-, gas- en veerdrukwapens van categorie IV, onder 4°, mits voorafgaande schriftelijke toestemming en erkenning van de korpschef
   

** Een erkenning is een vergunning voor het bedrijfsmatig hanteren van wapens (verkoop, verhuur, reparatie, enz.). Een erkenning moet worden aangevraagd bij de regionale eenheid van politie in de plaats waar de aanvrager is gevestigd. Een erkenning is geldig voor maximaal vijf jaar en kan telkens met vijf jaar worden verlengd.

(Bron: Wet wapens en munitie geldend van 01-07-2015 t/m heden, datum van inzien 30-03-2016)
(Bron: Regeling wapens en munitie geldend van 28-03-2015 t/m heden, datum van inzien 30-03-2016)

Voor de meeste actuele wet- en regelgeving wordt verwezen naar: www.overheid.nl

Wapentoedeling binnen categorie IV

Artikel 1, lid 2 Categorie IV

Categorie IV

 1. blanke wapens waarvan het lemmet meer dan een snijkant heeft, voor zover zij niet vallen onder categorie I;
 2. degens, zwaarden, sabels en bajonetten;
 3. wapenstokken;
 4. lucht-, gas- en veerdrukwapens, behoudens zulke door Onze Minister overeenkomstig categorie I, sub 7, aangewezen die zodanig gelijken op een vuurwapen dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn;
 5. kruisbogen en harpoenen;
 6. bij regeling van Onze Minister aangewezen voorwerpen die geschikt zijn om daarmee personen ernstig lichamelijk letsel toe te brengen;
 7. Voorwerpen waarvan, gelet op hun aard of de omstandigheden waaronder zij worden aangetroffen, redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de andere categorieën vallen.

(Bron: Wet wapens en munitie geldend van 01-07-2015 t/m heden, datum van inzien 30-03-2016)
(Bron: Regeling wapens en munitie geldend van 28-03-2015 t/m heden, datum van inzien 30-03-2016)

 

Overheid.nl

In onderstaande tabel vindt u een overzicht naar de artikelen die van kracht zijn op paintball gerelateerde activiteiten.

Wet-regelgeving Artikel Omschrijving Link
Wet Wapens en Munitie §1, Artikel 2, lid 1 t.m 4 Indeling van wapens in categoriën Artikel 2 Wet wapens en munitie
Wet Wapens en Munitie §2, Artikel 9, lid 1 en 5 Verbod op overdracht en verkrijging Artikel 9 Wet wapens en munitie
Wet Wapens en Munitie §6, Artikel 26, lid 5 en 6 Leeftijdsbeperkingen op het voor handen hebben Artikel 26 Wet wapens en munitie
Wet Wapens en Munitie §7, Artikel 31, lid 4 en 5 Leeftijdsbeperkingen op overdracht en verkrijging Artikel 31 Wet wapens en munitie
Regeling Wapens en Munitie §6, Artikel 9 en 10c Exameneisen van vakbekwaam personeel

Artikel 9 Regeling wapens en munitie

Artikel 10 Regeling wapens en munitie

Conclusie

Om alle onduidelijkheid weg te nemen voor u als ondernemer is het advies om goed contact te onderhouden bij de regionale politie. Wanneer u alle zaken mbt het paintball met de regionale politie bespreekt en vast legt, kunt u ongestoord paintball aanbieden. Denk hierbij aan de locatie, afbakening van speelvelden, gebruik van markers (zowel volwassen- als kindermarkers), veiligheid voor omstanders etc.